REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnosti Aktivafin s.r.o.
IČ: 29228913
sídlem 1. máje 283/15, PSČ 767 01 Kroměříž

Preambule

Tento reklamační řád upravuje standardizovaný postup pro vyřizování stížností, reklamací a obdobných podání spotřebitelů (dále jen „Podání“) klientů společnosti Aktivafin s.r.o., IČ 29228913, sídlem Kroměříž, 1. máje 283/15, PSČ 767 01 (dále jen „Společnost“).

1) Kdo je oprávněn učinit podání?

 • Podání je oprávněn učinit každý klient Společnosti, který je spotřebitelem, a který se domnívá, že Společnost zejména porušila práva spotřebitele, porušila smluvní ujednání se spotřebitelem, jednala v rozporu s právními předpisy, došlo k nevhodnému či nepřiměřenému jednání zaměstnance Společnosti vůči spotřebiteli nebo klient upozorňuje na nedostatky v činnosti Společnosti.
 • Společnost je povinna zabývat se každým podnětem spotřebitele, vyjma podání zcela zjevně nesrozumitelných a vyjma opakovaných podání, které jsou zcela zjevným zneužitím institutu stížnosti či Podání, a kterými je zjevně uplatňován bezúspěšný nárok, tzv. zjevně bezúspěšné uplatňování práv.
 • Všechna Podání budou Společností přijata a následně vyhodnocena jako oprávněná nebo neoprávněná.
 • Za oprávněná Podání se považují zejména případy, v nichž se Společnost vůči klientovi dopustila porušení právních předpisů nebo smluvních povinností, jakož i případy, v nichž jednání zaměstnance Společnosti nebylo vhodné nebo přiměřené situaci. Oprávněné Podání zakládá nárok klienta – spotřebitele na zjednání nápravy, náhradní plnění, případně též na náhradu způsobené újmy.
 • O přípustnosti Podání rozhodne Společnost neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů.

2) Jakým způsobem se Podání, stížnost a reklamace podávají?

Spotřebitel – klient Společnosti je oprávněn učinit Podání jedním z následujících způsobů:

 1. osobně v sídle Společnosti na adrese: Kroměříž, 1. máje 283/15, PSČ 767 01.
 2. písemně na adresu sídla Společnosti: Kroměříž, 1. máje 283/15, PSČ 767 01
 3. elektronicky emailem na adrese: reklamace@aktivafin.cz

3) Jaké náležitosti musí mít Podání a v jaké lhůtě se podává?

Každé Podání musí obsahovat:

 1. Identifikaci klienta – spotřebitele:
  • Jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu, telefonické či emailové spojení pro případné dotazy Společnosti k doplnění podání klienta, číslo úvěrové smlouvy klienta.
 2. Předmět Podání:
  • Klient vylíčí konkrétní popis nastalé situace vytýkané Podáním a čeho se domáhá, včetně doložení veškerých údajů a dokumentů, kterých se v Podání dovolává.
  • Společnost je oprávněna vyzvat klienta k doplnění Podání. Pokud klient Podání nedoplní, vyřídí Společnost Podání dle dodaných informací.

Lhůta pro uplatnění podání:
Podání je vhodné uplatnit u Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co nastala skutečnost či dle sdělení klienta měla nastat skutečnost, která je předmětem Podání klienta – spotřebitele.

4) Jaký je postup vyřízení Podání a lhůta pro vyřízení Podání?

Lhůta pro vyřízení stížnosti:

 • Společnost je povinna vyřídit Podání bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho přijetí. V případě, že byl klient-spotřebitel Společností vyzván k doplnění Podání, přerušuje se lhůta k vyřízení Podání dle předchozí věty, a to až do doplnění Podání klientem – spotřebitelem. V případě, že klient-spotřebitel Podání nedoplní obnovuje se běh lhůty pro vyřízení Podání dnem následujícím po termínu stanoveném klientovi – spotřebiteli k doplnění Podání. V případě, že nelze Podání vyřídit ve stanovené lhůtě, sdělí Společnost tuto informaci klientovi s odůvodněním potřeby prodloužení lhůty k vyřízení Podání a sdělí klientovi přiměřenou náhradní lhůtu k vyřízení Podání.

Postup vyřízení Podání:

 • Společnost nejprve posoudí oprávněnost Podání (podání musí být dostatečně určité a musí splňovat obecné náležitosti právních úkonů, musí být zřejmé, že jej činí oprávněná osoba). Nejpozději poslední den lhůty pro vyřízení Podání rozhodne Společnost o předmětu Podání a toto rozhodnutí zašle klientovi – spotřebiteli.
 • O vyřízení Podání informuje Společnost klienta – spotřebitele písemně, emailem či jiným způsobem dohodnutým s klientem.

5) Jaká jsou práva a povinnosti klienta – spotřebitele?

 • Klient – spotřebitel je oprávněn učinit Podání vůči Společnosti a má právo být vyrozuměn o způsobu vyřízení Podání, oprávněnosti či neoprávněnosti Podání.
 • Klient – spotřebitel je povinen učinit Podání vůči Společnosti v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • Klient – spotřebitel je povinen na výzvu Společnosti doplnit Podání a poskytnout Společnosti součinnost potřebnou k vyřízení Podání.

6) Jaké jsou možnosti obrany klienta proti vyřízení Podání?

V případě nespokojenosti klienta s vyřízením Podání, je klient oprávněn obrátit se na Kancelář finančního arbitra, sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, za účelem mimosoudního řešení sporu a dále na Českou národní banku pověřenou výkonem dohledu nad úvěrovými institucemi.

7) Závěrečná ustanovení

 • Reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.aktivafin.cz a rovněž je klientům – spotřebitelům k dispozici v sídle Společnosti na adrese: Kroměříž, 1. máje 283/15, PSČ 767 01.
 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.12.2016.
 • Aktualizace dne 05.09.2022.

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Rodné číslo (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Číslo smlouvy o úvěry (vyžadováno)

Popis reklamace (vyžadováno)

Odesláním klient souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Nesouhlasím se zasíláním obchodních sdělení.