Informace pro spotřebitele (vztahuje se pouze na již dříve poskytnuté úvěry před ukončením poskytování spotřebitelských úvěrů dle zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. )

I. MOŽNOST MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ:

Právem spotřebitele je obrátit se s případným nárokem na vyřešení sporu vyplývajícího ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení mimosoudní cestou na Kancelář finančního arbitra, zřízenou dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Kancelář finančního arbitra: Legerova 1581/69, 110 00  Praha 1, Tel.: + 420 257 042 070, E-mail: arbitr@finarbitr.cz

II. ORGÁNU DOHLEDU:

Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele při poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení vykonává Česká národní banka, sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

III. PROCES POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU:

 1. Obdržíme Vaši žádost o úvěr.
 2. Proběhne telefonická či osobní konzultace s naším pracovníkem, který Vám nabídne produkty společnosti Aktivafin s.r.o. a obeznámí Vás s podmínkami Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení
 3. K vyřízení Vaší žádosti je nezbytné sdělit úplné a pravdivé informace týkající se Vašich příjmů a výdajů a doložit dokumenty potřebné k posouzení Vaší úvěruschopnosti, a to zejména:
  1. Platná pracovní smlouva
  2. Výplatní pásky za poslední 3 měsíce předcházející podání žádosti o úvěr, v případě vyplácení mzdy v hotovosti
  3. Výpis z účtu za poslední 3 měsíce předcházející podání žádosti o úvěr
  4. Výpis z nebankovního a bankovního registru klientských informací
  5. Dokumenty k Vašim pravidelným měsíčním výdajům (zejména k výdajům na bydlení, na provoz domácnosti, na splátky jiných závazků apod.)
 4. Po schválení úvěru a před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru Vám poskytneme tzv. předsmluvní informace.
 5. V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru Vám předložíme návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy.
 6. V případě Vašeho přijetí návrhu smluvních podmínek dojde k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a související smluvní dokumentace.

 IV. INFORMACE O TOM, ZDA JE POSKYTOVÁNA RADA PODLE §85 ODST. 1 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU:

 Společnost Aktivafin s.r.o. neposkytuje radu ve smyslu ustanovení §85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb. V rámci činnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru poskytujeme doporučení dle §3 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 257/2016 Sb.

V. ÚČEL POUŽITÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Účel čerpání spotřebitelského úvěru u společnosti Aktivafin s.r.o. není omezen.

VI. POŽADOVANÉ ZAJIŠTĚNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Veškeré úvěry společnosti Aktivafin s.r.o. jsou poskytovány na základě zajištění ve formě zřízení zástavního práva k nemovitostem a současně věcného práva zákazu zatížení nemovitosti.

 VII. OCENĚNÍ PŘEDMĚTU ZAJIŠTĚNÍ – NEMOVITÉ VĚCI

Při oceňování předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení se předmět zajištění ocení cenou obvyklou dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku. Ocenění předmětu zajištění zajišťuje společnost Aktivafin s.r.o. na své náklady.

VIII. PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

 Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Výše těchto nákladů bude spotřebiteli sdělena v předsmluvních informacích a ve smluvní dokumentaci. Žádost o vystavení aktuálního vyčíslení závazku spotřebitele podává spotřebitel věřiteli písemně či prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetových stránkách www.aktivafin.cz.

 IX. UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SMLOUVOU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

 1. Ocitne-li se Spotřebitel kdykoli v prodlení se zaplacením kterékoli měsíční splátky nebo její části, a to déle než 3 dny, je Věřitel oprávněn vystavit Spotřebiteli „I. upomínku“ a tuto mu zaslat na adresu bydliště či jinou známou kontaktní adresu Spotřebitele. V této I. upomínce Věřitel Spotřebitele vyzve k zaplacení splátky nebo jejího nedoplatku ve lhůtě 15-ti dnů od řádné splatnosti splátky. Věřitel je spolu s vystavením I. upomínky taktéž oprávněn účtovat Spotřebiteli jednorázovou smluvní pokutu za pozdní úhradu splátky nebo její části a za vyhotovení upomínky, a to ve výši 150,- Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých), kterou se Spotřebitel zavazuje zaplatit.
 2. Neuhradí-li Spotřebitel dlužnou splátku nebo její část ani ve lhůtě 15-ti dnů ode dne její řádné splatnosti, je Věřitel dále oprávněn vystavit Spotřebiteli „II. Upomínku s upozorněním na možné sesplatnění Úvěru“ a tuto mu zaslat na adresu bydliště či jinou známou kontaktní adresu Spotřebitele, ve které Spotřebitele vyzve k zaplacení dlužné splátky nebo její části ve lhůtě 30-ti dnů od doručení takové II. upomínky a upozorní Spotřebitele, že nedojde-li k úhradě dlužné splátky nebo její části ani v uvedené lhůtě, dojde k sesplatnění Úvěru. Spotřebitel je povinen tuto dlužnou splátku nebo její nedoplatek uhradit nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení II. upomínky s upozorněním na možné sesplatnění Úvěru. Spolu s vystavením II. upomínky s upozorněním na možné sesplatnění Úvěru je Věřitel taktéž oprávněn účtovat Spotřebiteli jednorázovou smluvní pokutu za pozdní úhradu splátky nebo její části a za vyhotovení upomínky, a to ve výši 350,- Kč (slovy: tři sta padesát korun českých), kterou se Spotřebitel zavazuje zaplatit.
 3. Spotřebitel je vždy povinen uhradit dlužnou splátku nebo její část nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení II. upomínky s upozorněním na možné sesplatnění Úvěru. V opačném případě je Věřitel oprávněn svým úkonem Úvěr sesplatnit a oznámení o sesplatnění zaslat Spotřebiteli na adresu bydliště či jinou známou kontaktní adresu Spotřebitele.
 4. Pro případ sesplatnění Úvěru dle veškerých ustanovení Smlouvy o úvěru Věřitelem, vzniká Věřiteli vůči Spotřebiteli nárok na zaplacení smluvní pokuty za sesplatnění Úvěru, spočívající v zaplacení částky ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), kterou se Spotřebitel zavazuje zaplatit.
 5. Úvěr, který byl dle veškerých ustanovení Smlouvy o úvěru Spotřebiteli Věřitelem sesplatněn, včetně vyúčtovaných smluvních pokut dle Smlouvy o úvěru, je Spotřebitel povinen uhradit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení o sesplatnění Úvěru. Tato lhůta bude Věřitelem v sesplatnění Úvěru stanovena. Tato lhůta je pro Spotřebitele závazná i tehdy, pokud se o sesplatnění Úvěru nedoví, ale toto bude řádně doručováno na Věřiteli známou kontaktní adresu Spotřebitele.
 6. Pro případ, že se Spotřebitel ocitne v prodlení se zaplacením sesplatněného Úvěru a všech pohledávek Věřitele na splatném Úvěru dle veškerých ustanovení Smlouvy o úvěru, sjednávají smluvní strany nárok Věřitele na účtování a zaplacení následujících nároků:
  1. sjednaný smluvní úrok dle Smlouvy o úvěru, který je Věřitel oprávněn účtovat z dlužné jistiny Úvěru vyúčtované Věřitelem při splatnosti Úvěru nebo při sesplatnění Úvěru až do úplného zaplacení Úvěru;
  2. úrok z prodlení, a to ve výši stanovené právní předpisem, a to dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., který je Věřitel oprávněn účtovat z celkové dlužné částky vyúčtované Věřitelem při splatnosti Úvěru nebo při sesplatnění Úvěru až do úplného zaplacení Úvěru;
  3. smluvní pokutu závislou na délce prodlení Spotřebitele s nesplacením celkové dlužné částky vyúčtované Věřitelem při splatnosti Úvěru nebo při sesplatnění Úvěru, a to smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z částky, ohledně níž je Spotřebitelv prodlení, kdy takovou smluvní pokutu se Spotřebitel zavazuje Věřiteli zaplatit; výše této smluvní pokuty je omezena násobkem čísla 0,5 a celkové výše Úvěru, nejvýše však částkou 200.000,- Kč;
  4. náhradu účelně vynaložených nákladů, které Věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením Spotřebitele, zejména náhrada účelně vynaložených nákladů na soudní poplatky, správní poplatky a náklady právního zastoupení podle příslušných právních předpisů